Kancelaria Radcy Prawnego

Z prawem i przepisami prawnymi spotykamy się na co dzień jako konsumenci i przedsiębiorcy, pracownicy i pracodawcy, podatnicy, obywatele.
Nie zawsze możliwe jest rozwiązywanie pojawiających się problemów bez udziału profesjonalisty - prawnika. Sytuacja gospodarcza oraz zawiłości systemu prawnego w naszym kraju wymagają niejednokrotnie skorzystania z pomocy kancelarii prawnej.

Profesjonalna i sprawna pomoc prawna, wysoka jakość świadczonych usług oraz zaufanie i bezpieczeństwo należą do priorytetów mojej działalności.

Kancelaria Radcy Prawnego Oferta

Moja oferta skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych - osób fizycznych i obejmuje:

PRAWO CYWILNE

1) usługi dla przedsiębiorców:

 • Obsługa kontraktów, w szczególności w zakresie procesu inwestycyjnego
 • opiniowanie, negocjowanie, sporządzanie i zawieranie umów,
 • reprezentowanie w negocjacjach z kontrahentami,
 • kompleksowa kontrola wykonania umów
 • udzielanie porad i konsultacji, sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego

2) usługi dla klientów indywidualnych

 • doradztwo prawne - sporządzanie opinii i analiz prawnych, udzielanie porad i konsultacji w sprawach cywilnych - prawo rzeczowe, spadkowe, rodzinne, zobowiązania
 • negocjowanie, sporządzanie i konsultowanie wszelkiego rodzaju umów

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

 • Obsługa działalności spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji:
 • tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja przedsiębiorstw i organizacji,
 • przygotowywanie umów, aktów założycielskich, statutów,
 • obsługa posiedzeń zarządów, walnych zgromadzeń, rad nadzorczych
 • przygotowywanie uchwał, protokołów, regulaminów itp.
 • rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • stała i kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych z zakresu wszystkich dziedzin prawa
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze.

PRAWO PRACY

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych przepisów prawa pracy,
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych,
 • obsługa prawna przedsiębiorstw w zakresie prawa pracy.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • monitoring wierzytelności
 • windykacja przesądowa
 • zabezpieczanie wierzytelności
 • mediacje i zawieranie ugody z wierzycielami
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

SPORY SĄDOWE

 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju pism w postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym.
 • Reprezentowanie przed sądami i urzędami.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW (także przez Internet)

 • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych i konsultacji w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
 • obsługa prawna w zakresie prawa pracy
 • sporządzanie, opiniowanie, weryfikowanie i negocjowanie umów,
 • obsługa w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z prawa spółek handlowych, prawa podatkowego oraz obowiązków rejestracyjnych,
 • windykacja należności,
 • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej.

E-kancelaria

Nasza kancelaria świadczy także usługi przez Internet.

porady prawne przez Internet

Bez wychodzenia z domu mogą Państwo uzyskać rzetelną poradę oraz opinię prawną z zakresu objętego naszą ofertą.

Prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres kancelaria@golczak.pl zapytania wraz z opisem stanu faktycznego. Niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem, aby określić formę, termin i koszt udzielenia porady oraz ustalić dalszy tok postępowania w celu jej sporządzenia i dostarczenia do Państwa.

opinie prawne przez Internet

Prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres kancelaria@golczak.pl opisu stanu faktycznego wraz z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi sprawy. Niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem, aby określić formę, termin i koszt sporządzenia opinii oraz ustalić dalszy tok postępowania w celu jej sporządzenia i dostarczenia do Państwa.

stała obsługa prawna przez internet

W zależności od Państwa potrzeb mogę zapewnić stałą obecność Radcy Prawnego w siedzibie Państwa firmy, w uzgodnionych wymiarze i godzinach, a także możliwość konsultacji telefonicznych lub pomoc prawną w postaci elektronicznej.

Wysokość wynagrodzenia w ramach obsługi abonamentowej (zarówno internetowej, jak i tradycyjnej), a także usług jednorazowych uzależniona jest od indywidualnych potrzeb i czasu pozostawania do Państwa dyspozycji i może być uzgadniane jako wynagrodzenie ryczałtowe, godzinowe, bądź zadaniowe.

Mediacje

Celem mediacji jest zawarcie ugody w konflikcie. Mediator jest osobą bezstronną, niezaangażowaną w konflikt.

Zasady mediacji:

 • Dobrowolność
 • Gotowość do zawarcia ugody
 • Bezstronność mediatora
 • Autonomia konfliktu – konflikt należy do stron i one podejmują wszelkie decyzje związane z uregulowaniem i rozwiązaniem konfliktu
 • Nieformalność i prywatność – odbywa się w warunkach przyjaznych dla obus tron, a jej przebieg nie jest w żaden sposób rejestrowany
 • Poufność – każda ze stron, jak i mediator mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania mediacyjnego
 • Działanie w dobrej wierze – mówienie prawdy i nieprzeinaczanie faktów
 • Szacunek – wzajemne poszanowanie godności stron.

Mediacje są alternatywną metodą rozwiązywania sporów w stosunku do postępowania sądowego i jako taka metoda mają nad nim znaczną przewagę. Po pierwsze są znacznie tańsze aniżeli postępowanie sądowe i zdecydowanie szybsze. Ponadto, w mediacjach żadna ze stron nie odchodzi w poczuciu krzywdy. Obowiązkiem mediatora jest doprowadzenie do takiej ugody, która będzie satysfakcjonująca dla obu stron. Jednocześnie po zawarciu ugody przed mediatorem, może ona zostać zatwierdzona przez sąd i podlega wówczas wykonaniu w drodze egzekucji, jak wyrok czy ugoda sądowa.

Wskazując powyższe dobre strony mediacji, zachęcam Państwa do korzystania z tej metody rozwiązywania konfliktów i zapraszam do kontaktu, także jeśli mają Państwo pytania i wątpliwości.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Golczak

biuro w Poznaniu:

60-339 Poznań, ul. Grochowska 69

tel. kom. 606 698 995

ul. Jaworowa 28/1

62-070 Dąbrówka, gmina Dopiewo

tel. 61 641 7473

fax 61 641 7636

e-mail: kancelaria@golczak.pl

Polub nas na Facebooku!